Skip to main content
okuma zamanı
dakika
okunmuş

PANSOSYALİST SEÇMELER

Wed, 02/01/2017 - 18:44
1 comment

 

Kurdistan realitesine gözlerini kapatan, gözlerine Bolu Beyi tarafından Mil çekilmiş sol Hobicileri; Kutsal ve dağlarında *türedikleri* son Vatanları TC Erk alanında, bilinen klasık belirlemeler ile Pansosyalis Ezberlerini, başka sermayeleri olmaması nedeniyle tekrar edip durmaktadırlar...

Tüm alanlarda olduğu gibi; adına *Sol* denen; Mustafa Kemal Askerleri-Genelkurmay Platformunda, hiç bir zaman geçmeyecekleri *teorik* ama daha ziyade ideolojik; alandan çıkmama temelinde, Devlet Olanaklarını da kullanarak devam edeceklerdir...

Ortada ideolojik iknanın olmadığı ve olamayacağı realite ile hareketle, aslında kendin *kes* pişir, kendin ye belirlemesi ile; en azından islam kelle kesiciliği ile beraber işin söylemsel kandırmasını da sekteye uğratmadan devam etmektedirler....

Uygulanması gereken anlatım demogojisi ihmal edilmeden, son aşamada politikanın zorbalıkla ifade edilmesi kuralı gereği; ilan edilmiş ve edilmemiş Savaş temelinde bilinen Soykırım devam ettirilmektedir...

İslam *turk* Barbarizminin renk görüntüsüne sokulmu; aslında devşirilen Devşirmelerde başka bir şey olmayan; erken Asimile edilmişler, bir türlü; tam olarak *türk* edilememişler; genlerinde hala eski Uluslar kalıntıları olmaları realitesiyle; bir takım insansal Normlara sarılmakta tüm bastırılmış insansı dürtülerini legal ortam var sanısıyla tatmin yönüne gitmektedirler....

Terisini Marx ve Engelsin oluşturduğu; Lenin ve Partisinin sapkınlık Ekonomik Uygulama; NEP ile seksen senede iflas ettiği uygulamalar, zaten Büyük Rus Şövenizmi ile yaklaştıkları Ulusal Sorun; dış Dünyalarında çözüm bulamadığı gibi; yerli yerleşikler nezdinde İhanet olarak nitelendirilmektedir...

Büyük bir pervasızlıkla; dağlı Kurronun eskiden olduğu; Dersim'de bir tek Ali Şer ve Baytar Nuri *aydınların* olduğu ve kimsenin bir şey bilmediği, saplanmışlıkla hareket etmekte; abuk sabuk yazmalar ile *Dostlarımızın *boykot* demelerini anlamak zor...
Mantıklı izahı yok...
Yine de düşüncelerine saygılı olalım* ... diyerek üş beş demokrat *oy* temahlığı içine girmektedirler...

Halife Ömer ile beraber İran Platosuna ve Kurdistan'a dört koldan saldıran islamist zorbalar; çekirge sürüsü gibi Kurdistan'ı tar u mar ettiler...

Kahpeliğin tipik örneğini sergileyerek; dilini kestikleri Kurd Kadına kurdukları Kerhanelerde kaltaklık yaptırdılar...

Sadece Halid Bin Velid'in öldürdüğü yüz bin Kurd yanında, milyonlarca Kurd ve Kurdistanlı öldürüldü...

Tüm mal ve *namus* varlıkları ganimed edildi...

Bu nedenle; adına *dağlı* denilen dünya medeniyetini yaratan bu ilk kadim oluşum daha da Kur-o-laşmış; kara basan, kart-kurt ses türeticisi olmuştur...

Dış istila ve işgalin başladığı; Pers, Roma, Bizanstan kalan işbirlik, uşaklık genleri gelişmiş olan Kurd Klan Öncülüğü; islam ganimet fetih zorbalığı karşısında kerhende olsa; dayatılan islama bürünme durumunda kalmıştır...

Sahtekarca, bertaraf erekli yaklaşılan bu oportünüstlük, zamanla sunduğu talan-ganimed getirisi; günde beş sefer toplanarak, süren korkunç denetim, baskı nedeniyle; *seroklarımız* tarafından, aradan da bir kaç kuşağa mal olması nedeniyle içselleştirilmiştir...

Zamanla öyle bir hal almıştır ki; Salahattin Eyyübi de olduğu gibi islamın-Arabın kılıcı; 
İdrisi Bitlisi de olduğu gibi; kendi bir kısım orijinal Din anlayışlı ve onu terk etmeyen soydaşının, Halkının soy kırımcısı olunmuştur...

Bin beş yüz senelik işbirlikci liderliği *ihya* kendinden olmayan Halk Katmanlarını kahrederek, kendisi geometrik olarak çoğalarak günümüze kadar gelerek varlığını devam ettirmiştir...

Barbar ilkel insansı yaratık diye alaya aldığımız eli kılıçlı cani katil; bir tek 60-80 sene Maveraunnehir-Türkmenistan oralarda direndiği islam çapulculuğa karşı, yelkenleri indirip ona bürününce; çok kısa sürede aslında hiç bir farklarının olmadığını beynine nakşetmiştir...

Çin ülkesine ve yarattığı muazzam zenginliğe saldırısı, onun müthiş Nufus fazlalığı karşısında girdiği apışarasında aynı zamanda yok olmasına da neden olmuştur...

Aynı genleri taşıyan saldırgan; diğer barbarik klanlara, sürekli elde kılıç varlık kavgasında şekillenen Turan şekillenmesi; Çadır Devleti bilincinden öteye gidemeyen kast oluşumunu her daim temel şiar edinmiştir...

Barbar *aptallar* dediğimiz, bir oturuşta bir koyun yiyen bu geniş suratlı, geniş bedenli sumolar; türetilen her tür yeni *kuramı* kendi varlığının devamı ve güçlenmesi temelinde çok iyi kullanmıştır.

İslamsal ganimed, talan, fetih kuramı kendi şekillenme-gelişmesi için tutkal olarak kullanan Turan Barbarizmi; Paris Devrimi sonrası boy veren Milliyetçilik dalgasını, önceleri hor görülen, katledilen; Cibiliyetsiz Aile İmparatorluğu Osmanlı erk alanında Namık Kemal Pancılık işlemesi; Türkmen'den *men* eki atarak, *turk* söylemini benimsemiştir...

Suni, *teorik* belirlemeye geçiş uğruna; *Kızıl Sultan Abdülhamid* ile başlayarak; milyonlarca gayrı Müslüm, gayrı*turk* soykırımdan geçirilmiştir...

Kuzeyden esen *sosyalist* fırtınayı tropikal meltem okşayıcılığına revize ederek faydalanmış; yarattığı Pansosyalist moda ile Kurd Ulusal Kurtuluşa karşı; dünyada eşi görülmemiş şekilde hoyratça kullanmaktadır...

Antik Dönem yaratıcısı Medeniyetler hizmetine girerek, fırsatını bulduğu anda, talan etmenin kollaması içinde olan bu Çanak ve Cami Duvarına işeyen barbarlar, sürekli olarak güvenilmez, kalleş yaratıklar şöhretinin de sahipleridirler.

Kendi Şaman ve Mani dinsel *din* kuramını Arap-islam Din talan sadırısına karşı koruyamayan; kılıç zoruyla islama sokulan; gen uyuşması nedeniyle kısa sürede islam ganimetçiliğine silahtar olan barbar nüve; islam katkı ve sayesinde uluslaşmaya hızla merdiven dayamıştır...

İran steplerinde talan ve yayılmasına devam ederek, şekillenerek; çok isabetli şekilde Çinlilerin *kuduz köpek* anlamında kullandığı *turk* tabirinden uzak durmayı, klan kabile ve son dönem modası ile; kurucu Aile ve kişi ismi ile çağrılmayı yeğ saymışlardır...

Bu bağlamda Samanoğulları, sapoğulları, çayır-çimenoğulları, Mahmut, Selçuk, Osman olarak çağrılmayı tercih etmişlerdir...

Şimdilerde zorla üzerine oturtulan kazık *turk* suni yapılanması; Paris Devrimi sonrası insanlığı kasıp kavuran Milliyetçilik dalgası ile; nefret edilen, horlanan *turk* ismine, çağırmasına; Osmanlı erk alanında Faşizmin babası sayılan Namık Kemal ile başlanmıştır...

İttihat Traki ile belirgin olarak şekillenen Çince kelime *turk, kuduz köpek* elde kılıç Anatolia, Kurdistan oluşuma yüzelli-ikiyüz; ama daha çok yüz senedir, Mustafa Kemal Atakurmay TC si tarafından teknolojik olanaklar kullanılarak her alanda egemen olunmuştur...

Kapital Pazar getirisiyle, neredeyse *zafere* ulaşmıştır...

Ellilere kadar kendi Kurdistan Dağlarında tecrit olmuş-edilmişliği ile ilkel de olsa; Kurd Ulusal varlığını devam ettiren ve sahip çıkan Kurd kümelenme; zaman zaman, *isyan* nedeniyle sürgün olarak sürünülen şehirlere; bu tarihten sonra kendiliğinden; açlıkla terbiye hinliği paralelinde ekonomik arayış nedenlerinden; gönüllü olarak akmıştır...

Doğal sınırın bitişikliği; Osmanlının şeriat temelinde sürekli olan katliamları, illegaliteye itilen, yapılan gizli ibadet nedeniyle; iftira ile aşağılanan; bu yüzden kendini gizlemek, buna bağlı olarak *kamuflenin* görece olarak kolay olduğu şehirlilik başlamıştır...

Açlıkla terbiye; ekonomik gönüllü sürgün, Antik Kurd inanç ifade kültünü devam ettiren Aravi kümelenmeyi Bajarlara sürüklemiştir...

Pazarda *türkçe* konuşamadıkları için satabildiği tüm getirisini, Kurdi konuşmanın *cezası* olarak ödeyen Erzincan alçaklığı; günümüzde *dayak* ile terbiye edilmişliğin tipik örneğini vererek, tıpkı Erzurumlu kardeşleri gibi islam mücahitliği; Kurd Düşmanlığı temelinde kendini yansıtmaktadır...

Benim de mensubu olduğum, mensubu olmaktan utanç duyduğum; izzetli izzettin etkileşimli *Sınamılli Aşiret* ve dinsel kümelenmesi; kendisine 1930 larda ezberlettirildiği üzre Doğan Dede telkinleri ile: 
kendi Kurd Orijinetisini, *biz Kurd değil, Aleviyiz* diyerek; inkar etmenin bin bir taklasını atmaktadırlar...

*Hakiki müslüman biziz, hakiki türk biziz; Horasan'dan geldik* diyerek, tiksinilmesi gereken nakaratın gözlerine mil çekilmişliğin Mustafa Kemal Atakurmay tezgahları suni yapılanması örneğini vermektedir...

Yoz, çirkin metropolleşmenin tiksindirici örneğinin de sahibi olan *turk* çapul şehirlerine yerleşen, başta Aravi Kurd şaşkın Ördekler nüvesi, açlıkla terbiyenin devam ettiği Metropollerde neredeyse beşinci torunun peydahlandığı, ortasında foseptiğin aktığı mege köy Varoşlarda, her canlı türünde olduğu gibi; yaşamını en alt düzeyde, şu bu şekilde devam ettirmektedir...

Fahişeleşmiş *turk* Kapital Pazar girdabında bir hilagat garibesi olarak şekillenen, başta Kurd Bireyi olmak üzere *turk* müslüman olmayan 41 buçuk, değişik etiketli birey topluluğu, dayatılan esvap; *turk* deli gömleği giymek zorunda bırakılmıştır...

Deli işliğini giydirien devşirilmiş Manyaklar Topluluğu; anında ve zaten etrafına: ben oldum sen neden olmuyorsun, ben benzeştim, sen neden benzeşmiyorsun, güdüselliği ile azgınca saldırmakta, saldırtılmaktadır..

Tıpkı Ataları cibiliyetsiz Aile Devleti Osmanlı da olduğu gibi; alanı, ufku, hacmı genişleyen Kapital Pazarda, Enderun Mekteplerinden bin misli daha fazla Devşirme Okulları yapılandırılmıştır...

Bazıları genel, bazıları özel ilgiye mahzar olmuştur...

Direnmenin Asil Merkezi; Dersim'de oluşturulan asimile erekli Öğretmen Okulları; yerli nüvelerin kendilerini yadsıyan, bilinçli olarak inkar eden; asimile vantuz merkezleri olarak işlevlerini devam ettirmektedirler...

Zaten Camilerde devam eden islam Afyon tütsülemesi; Yavuz itle bereber ele geçirilen Hace Bektaş Dergah kanalıyla diğer Mankurt Aravi Alawiları; 1930 lardan bu yana, TC ye yedekleme işlevini, Malatyalı Doğan Dede, oğlu izzetli İzettin, işbirlikçi hainler vasıtası ile devam ettirilmekte; Cami ve Cem Evi duvarı ortak örülmektedir...

Binlerce senelik Devlet tecrübesi, Cumhuriyetle beraber; Nato, diğer Kapital-Emperyal ilişkiler getirisi; öğrenilen, Toplum Mühendisliği ile alanda olabilecekleri, olanlar yardımıyla elli sene önceden tespit edebilen, Toplum Mühendisliği uzmanı Genelkurmay-Kozmikoda birimi; olabilecek gelişmeleri çok isabetli şekilde çözmüş, tespit edebilmiştir...

Tüm tedbirleri alarak; kendi yaratması olan yetmişler *sol* gençlik furyası, kabarmasına paralel olarak; Kozmikoda bünyesine aldığı; Office Boy denen yalaka Urfa Kişiliği; açlıkla talim olmakta olan bir düşkün Kurd Devşirmeyi her tür lojistik destekle; Kurd Kabarmasını kontrol erekli olarak devreye sokmuş, Başçavuş rütbesiyle taltif ederek Kurdların başına bela olarak alana sürmüştür...

Büyük bir Toplum Mühendislik zaferi olarak; günümüzde meyveleri toplanmakta olan bu bağlaşıklık, öylesine başarılı yapılmıştır ki; talihsiz bir şekilde *belki de talihli* dörde bölünmüş, Antik oluşum; Kurdistan parçalarında dönemsel Kurdistan Kurtuluş Kabarmasına İran Haşti Şabi oluşturması gibi, uç verdiği şekilde, Kurdistan Ulusal Bağımsızlığına karşı kullanılacaktır...

Dünya *modern* eğitim normlarından pervasızca faydalanan, onu Devletselleşttiği alanda Halkın yararına kullanması gerekirken; aleyhine kullanan tarihsel yok edidi, barbarik yapılanma; Haydut Devlet TC, çok bilinçli olarak her tür moderniteyi, henüz kendisine tam olarak evindiremediği Kurd-Kurdistan Ulusuna karşı acımasız şekilde kullanmaktadır...

İslam, Salçuk, cibiliyetsiz Aile Devleti Osmanlıda olanın binlerce kat fazla şekliyle; artık kültürel yok etme; kendine benzetme *eğitimi* ile *turk* olmayan fakat aynı da olmayan değişik tür; 41 buçuk Millet, millet gurubunu; ama daha çok Slav ve Balkan yapılanmalardan *zarar* gören, erken müslümanlaştırılmış sarışın çingene kökenli nüveleri vurucu tim olarak kullanmış, kullanmaktadır...

Mustafa Kemal Teşkilatı Mahsusa Devleti kurulmasından bu yana Qoçgiri'den başlayarak, Dersimde askersel *başarı* ile bastırdığı Aravi-Alawi klasik Kurd yapılanmayı kontrol altına alarak *eğitmesi* temelinde tamamen kendini inkar etmesi ve ihanet içine çekebilmeyi başarabilmiştir...

Büyük birer mega Köy görüntüsünden uzak olmayan Metropol Varoşlardaki Kurd ve diğer İmparatorluk kırıntı milliyetleri, köklü *eğitim* tütsülemesi, daha çok *yağlı* kemik beklentisi içinde, yoz; tarifi olanaklı olmayan türde şekillenerek, gençlik, öğrenci; ve lumpen *turk* proleterya kümelenmesine malzeme olmuştur...

Kirletilmiş temelde şekillenen yeni *turk* Devşirme Pansosyalistlik Harbiye Okulunda yetiştirilenlerden pek de geri olmayacak şekilde gönüllü olarak alana çıkmakta; Modern Devşirmeliğin, asimilenin, Pansosyalist olmanın onmaz örneğini vermektedirler...

Elli senelik geçmişte şöyle bir geriye baktığımızda; tüm Devlet güdümlü, Pansosyalist kümelenmelerin varoş işlerini yapanlar başta Aravi-Alawi Kurd Devşirme dediğimiz, türkten daha fazla türkçü olan hilakat geribelerimizdir..

İşin en acı veren tarafı da bu eritilmişler; büyük bir gurur ile; bunu *Sosyalist Enternasyonalizm* olarak yaptıklarını belirmekte Kutsal türk Devleti egemenlik alanında diğer tüm Ulusal vurgulamaları Cami Kültürü ile yadsımaktadırlar...

İslamist *türk* Cumhuriyeti Anayasasının *oylanmaya* sunulacağı gayrı meşru TC egemenlik alanında özgür olması gereken; başta Kurd Ulus varlığına sırtlarını dönerek; aslında mahkum edilmiş, bu nedenle de ayrışmanın savaşsal vuruşmanın doruğuna gelinmiş bu son noktada onmaz Osmanlı Enderun Çocukluğu şekillenmesinden vaz geçme eğilimine yanaşmamaktadırlar...

Meşru ve kutsal saydıkları son yapılanma; Salçuk-Osmanlı işgalci Emevi Devlet Pazar yapay sunumlar; *dayatma* İslam Cumhuriyeti Anayasasına; Demokratlık tiyatro, sahte kulvar oyculuk ile;

HAYIR demeyi; *Hurçe vırç*

kafayı kütük oyuğuna sokma klasikliği ile; kirlenmeye hala devam etmektedirler...

Direnmekte olan, temiz kalabilmiş Kurd Kümelenmelere laf atarak; bağlaşık TC Partisi olan ve kandırma-aldatma fonksiyonerliğinden vaz geçmeyerek, muhalifmiş görüntüsü vermeye çalışan; M. Kemal TC Devleti; *Doğu Anadolu* seksiyonu olduğu yadsınamaz HDP ve kurucu Parti, Faşist CHP paraleline düşmektedir...

En acı olanı da; TC Haydut Devlet varlığını meşrulaştırarak, tiyatro fügüranlığına devam etmeleridir...

Pansosyalist hinliklerine yazım argümanı olarak da;

Dostlarımızın *boykot* demelerini anlamak zor...
Mantıklı izahı da yok...
Yine de düşüncelerine saygılı olalım..

demekte;

Bilinen TV söylemlerinde olduğu gibi;
*katılmıyorum ama saygılıyım* teraneleriyle, birer korkak *demokrattan* ileri gidemeyen Dümbüllü orta oyuncuları olmaktan sıyrılamamaktadırlar...

Niçin BOYKOT dediğimizi bir cümle ile anlayacağınız kısalıkta açıklarsak; Kurdistan denilen ülkede ve Anatoliada TC barbarik Haydut Devlet varlığı gayrı meşrudur...

Engels Üstadın dediği gibi Devlet varlığına SON verilmesi gerekir.

Başta Kurd Kurtuluşu olmak üzere diğer nüveler gelinen bu son Dünya Koşullarında; geç kalınmış son Sömürge Ulusun kurtularak kendi Burjuva Ulusal Bağımsız Devetini kurması gerekir...

Yapılması gereken; teknik üstünlüğü olan Silah edinmek; 
Savaşın üstün nitelikli, teknolojik alt yapısını hazırlamak elde etmek vede oluşturmaktır...

En başta İsrael olmak üzere; Sömürgerci Pers Arap *turk* mefhumu hariç, dış doslar edinerek; sağlayarak Barbar Devlet egemenliğini Kurdistan dan kovmak olmalıdır...

Tüm bunların ışığında belirtelim ki; birer aldatmaca ve var olan gayrı meşruluğu meşrulaştırmak çalışmasından başka bir şey olmayan her tür *turk* sunum ve Oylaması yasal-meşru değildir..

Kurdlara hiç getirisi olmayan, İslam Cumhuriyeti Oylaması 
Kurd Halk Katmanlarını ilgilendiren, bağlayan yaklaşım değildir...

Pansosyalistler açısından belki bir değeri olabilir...

Kurd Kurtuluşu açısından bir değeri yoktur ve ilgi alanı da değildir...

Esas olan, TC Sömürgeci Devletin barışçıl olması arzulanan şekilde Kurdistan'ı terk etmesidir...

Bir İsveç, yada CCCP olmak onu tüm tarihsel suçlarından, kirlenmişliğinden arındırabilir...

Ara oyalamalar beni cezbetmiyor; bağlamıyor, fakat red de etmiyorum...

Pansosyalist demokrasicilik oyununda *Evet-Hayır* tatminselliği benim tarafsız olmamı getirir...

Sömürgeci yönetim şekli Halife yada *seçilmiş* başkan olmuş; benim azad belgemi verse bile; ona tarih boyu bana ettiğ eziyet nedeniyle hep *küfür* ile anacağım...

Hiçbir şey seni bana affettiremez...

*Komünistliğin* bile...

Yine Naman Uçar geldi aklıma...

Mustafa Suphinin ve Doğu Perinçek-Başçavuş Aponun çocukları hiç güven vermiyorsunuz...

AbKOMAZAN

Yeni Yorum yaz

The comment language code.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Category